Regulamin

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI „DELFIN” W WADOWICACH
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Kryta Pływalnia „Delfin”, zwana dalej Pływalnią, jest obiektem Gminy Wadowice.
2. Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 6.15 do 21.45.
3. Z Pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
5. Zajęcia grupowe i indywidualne na basenie mogą się odbywać tylko w obecności ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), zatrudnionych przez Pływalnię.
6. Przed wejściem do szatni mokrej obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze, które później pozostawia się w miejscu wydzielonym pod prysznicami.
7. Obuwie zewnętrzne klienci przechowują w szafkach zamykanych kluczykiem z monetą zwrotną.
8. Pasek kodujący pobierany jest w kasie i należy go zwrócić do okienka kasowego po wyjściu z basenu.
9. Teren Pływalni wewnątrz i zewnątrz jest monitorowany. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawienie na jej terenie. Pozostawione rzeczy będą przetrzymywane przez 48 godzin, po tym czasie zostaną przekazane do utylizacji.
10. Z Pływalni wolno korzystać jedynie w stroju kąpielowym a w przypadku długich włosów należy je spiąć.
11. Zabrania się używania do kąpieli strojów wełnianych, frotte, spodenek gimnastycznych i plażowych, które były używane jako odzież codziennego użytku.
12. Każdy zobowiązany jest do dokładnego umycia ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik dezynfekujący.
13. Na terenie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
14. Korzystający z Pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników dyżurnych, spełniających funkcje nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.
15. Na sygnał dźwiękowy (syrena, gwizdek) lub polecenie ratownika korzystający z basenów winni natychmiast wyjść z wody.
16. Korzystający ze zjeżdżalni i sauny podlegają dodatkowo odrębnym regulaminom, dotyczących korzystania z tych urządzeń.
17. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
18. Pływalnia umożliwia opiekunom dzieci do lat 12 bezpłatne, 15-to minutowe wejście do szatni mokrej w celu pomocy przy przebraniu dzieci. Przekroczenie limitu 15 minut skutkuje naliczeniem opłaty za bilet normalny. W szatni obowiązuje obuwie zastępcze lub ochronne. Osoba korzystająca z 15-minutowego wejścia do szatni jako opiekun nie jest uprawniona do wejścia na halę basenową.
19. Osoby prowadzące na Pływalni zajęcia nauki pływania oraz inne zajęcia w wodzie zobowiązane są do wykupienia biletu instruktorskiego. Osoby te otrzymują w kasie identyfikator, który należy nosić na hali basenowej w sposób widoczny i każdorazowo okazywać na żądanie personelowi Pływalni. Osoby prowadzące zajęcia instruktorskie bez identyfikatora będą traktowane jako naruszające niniejszy regulamin i zostaną usunięte z Pływalni bez zwrotu opłaty  uiszczonej za bilet. Uregulowanie powyższe nie dotyczy zajęć prowadzonych w oparciu o umowy lub inne porozumienia z Pływalnią.
II. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ GRUPOWYCH.
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z Pływalni pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela i opiekuna grupy.
2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z Pływalni pod nadzorem opiekuna grupy.
3. Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych i rekreacyjnych odbywają się według ustalonego harmonogramu.
4. Kluczyki do szafek na obuwie zewnętrzne wydawane i zwracane są w szatni odzieży wierzchniej opiekunowi grupy.
5. Prowadzący zajęcia obowiązani są do noszenia stroju sportowego zmienianego w szatni mokrej, umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody.
6. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię. Na każde 15 osób w grupie wymagany jest 1 opiekun pełnoletni, który wchodzi na basen bezpłatnie. Opiekun nie jest wymagany w grupach trenujących techniki pływania.
7. Opiekunowie lub prowadzący zajęcia obowiązani są przybyć z grupą do hali basenowej i zgłosić rozpoczęcie zajęć dyżurnemu ratownikowi.
8. Wszyscy uczestnicy wchodzą na pływalnię równocześnie, opiekun i prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
9. Opiekun grupy i prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez grupę porządku i regulaminu Pływalni oraz ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na Pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć. Opiekun grupy nie może prowadzić innych zajęć i nie jest uprawniony do korzystania z basenu i atrakcji basenowych, jego obecność jest związana wyłącznie ze sprawowaniem opieki nad grupą.
10. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialność ponoszą opiekun grupy i prowadzący zajęcia oraz dyżurujący ratownicy.
11. Każdorazowe wyjście z hali basenowych uczestnika zajęć wymaga zgłoszeniu opiekunowi.
12. Po zajęciach prowadzący składa w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy.
13. Na zajęciach nauki pływania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 15 uczestników.

III. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI W OBRĘBIE HALI BASENOWEJ
1. Zabrania się przebywania na terenie Pływalni osób nieuprawnionych.
2. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom po spożyciu alkoholu, z chorobami skóry lub ranami otwartymi.
3. Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń bez nadzoru ratownika.
4. Zabrania się korzystającym z basenów: wchodzić do wody bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia, biegać, popychać, skakać do wody z obrzeża basenu, krzyczeć i hałasować, chwytać i przytapiać uczestników kąpieli i zajęć, siadać i wychodzić z basenu po linach oddzielających tory, załatwiać potrzeby fizjologiczne do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jeść, pić, żuć gumę w trakcie korzystania z kąpieli, używać wulgarnych słów, zaśmiecać terenu pływalni, używać szklanych i ceramicznych pojemników.
5. Zabrania się trenowania nurkowania na wstrzymanym oddechu bez nadzoru osoby trzeciej i wcześniejszego uzgodnienia tego zamiaru z dyżurującym ratownikiem.
6. Zabrania się spożywania posiłków poza obrębem kawiarni.
7. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
8. Zabrania się wnoszenia, picia i sprzedaży napojów alkoholowych w Pływalni.
9. Zabrania się wprowadzania zwierząt, rowerów, wózków, sanek oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w budynku Pływalni.
10. Zabrania się jeżdżenia na rolkach w budynku Pływalni.
11. Zabrania się fotografowania i filmowania osób korzystających z Pływalni bez zgody dyrekcji. Zakaz ten nie dotyczy podczas imprez i zawodów sportowych zorganizowanych na Pływalni.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
2. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, opiekun grupy i dyżurni ratownicy.
3. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu, sauny i innych urządzeń. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim korzystają z basenu, sauny i innych urządzeń na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Pływalnia nie odpowiada za przerwy spowodowane zdarzeniami losowymi i awariami w dostawie wody, ciepła, energii elektrycznej i innymi mediami uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni lub prowadzenia zajęć.
2. Osoby naruszające porządek, w tym przepisy regulaminu będą usuwane z Pływalni bez zwrotu kosztów pobytu na pływalni.
3. Osoby, które dokonały zniszczeń materialnych lub zanieczyszczenia wody w stopniu powodującym wstrzymanie działalności określonego obiektu na Pływalni, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub umieszczony w nim czytnik magnetyczny, zobowiązana jest do zapłaty kwoty w wysokości 80 zł. Natomiast opłata za: zagubienie kluczyka do szafki na obuwie wynosi 10 zł, za zgubienie lub zniszczenie breloczka do szatni odzieży wierzchniej 20 zł.
5. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu pływalni jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z Pływalni.
6. O promocjach i przerwach w funkcjonowaniu Pływalni powiadamia się klientów poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia na drzwiach wejściowych i stronie internetowej Pływalni.
7. Skargi i wnioski można zgłaszać w sekretariacie pływalni od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00 lub pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej.
8. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Pływalni a wykupując bilet potwierdzają, że zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.