OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
DYREKTOR KRYTEJ PŁYWALNI „DELFIN” W WADOWICACH
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA WYNAJEM WOLNEJ POWIERZCHNI KRYTEJ PŁYWALNI.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach, ul. Bałysa 1, zapraszam zainteresowane osoby prawne i fizyczne do składania pisemnych ofert na zagospodarowanie lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze Krytej Pływalni, o powierzchni użytkowej 58m², składającego się z 2 pomieszczeń oraz części korytarza z samodzielnymi 2 wejściami do lokalu oraz z ubikacji. Lokal można dowolnie zaaranżować. W chwili obecnej jest podzielony na mniejsze pomieszczenia ścianami gipsowo – kartonowymi. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, cieplną i telefoniczną

Warunki przystąpienia do konkursu składania ofert na wynajem lokalu:
I. Składane oferty powinny zawierać:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, albo zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Dostarczony dokument ma zawierać wykaz osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.
 Podanie proponowanej miesięcznej stawki czynszu brutto za 1 m² powierzchni.
 Termin rozpoczęcia działalności na Pływalni.
 Proponowany czas trwania umowy najmu.
 Zwięzłe, pisemne przedstawienie zamierzeń oferenta, szczegółowe określenie przeznaczenia danej powierzchni, koncepcję zagospodarowania lub projekt aranżacji wnętrza.
 Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 Oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi (Urząd Skarbowy), i o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.
 Skrócony opis prowadzonej dotychczas działalności.
 Oferta może zawierać dodatkowo inne informacje, dokumenty: np. referencje itp.

II. Warunki wymagane od oferentów:
 Złożenie oferty.
 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 Prowadzenie działalności w wynajętym lokalu przez okres co najmniej 1 roku.
 Prowadzenie działalności na warunkach określonych w zawartej umowie najmu.
 Ustalona wysokość czynszu zawiera w sobie należny podatek od towarów i usług VAT.
 Najemca we własnym zakresie ponosić będzie koszty eksploatacji bezpośrednie takie jak: energia elektryczna – wg wskazań liczników, opłaty za wodę, ścieki i ogrzewanie – ryczałt.
 Ustalona wysokość czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (ustalane corocznie).

III. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Krytej Pływalni „Delfin”, ul. Bałysa 1, 34-100 Wadowice, w terminie do dnia 19 października 2015 roku do godz. 10:00.

IV. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2015 r o godz. 10:15 w sekretariacie Krytej Pływalni „Delfin”.

V. Postanowienia ogólne:
O dalszym postępowaniu oferenci zostaną poinformowani odrębnym pismem. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn. O wyborze oferty decydować będzie stawka czynszu oraz zaproponowany sposób zagospodarowania lokalu. Preferowany sposób zagospodarowania lokalu to: działalność rekreacyjno-rehabilitacyjna lub usługi około basenowe. Informacji o przedmiocie konkursu udziela Pani Anna Baca: tel. (33) 873-29-89. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.