Informacja o wynikach konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego na parterze Krytej Pływalni „DELFIN” w Wadowicach.

Od dnia 01.11.2015 r., nowym najemcą lokalu na parterze pływalni jest firma Jan Piwowarczyk, Os. Pod Skarpą 1/6, 34-100 Wadowice – z przeznaczeniem na grotę solną.

Uwaga!

W dniu 11.11.2015r (Święto Niepodległości), pływalnia czynna od 6:15-21:45, obowiązują ceny świąteczne.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
DYREKTOR KRYTEJ PŁYWALNI „DELFIN” W WADOWICACH
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA WYNAJEM WOLNEJ POWIERZCHNI KRYTEJ PŁYWALNI.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach, ul. Bałysa 1, zapraszam zainteresowane osoby prawne i fizyczne do składania pisemnych ofert na zagospodarowanie lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze Krytej Pływalni, o powierzchni użytkowej 58m², składającego się z 2 pomieszczeń oraz części korytarza z samodzielnymi 2 wejściami do lokalu oraz z ubikacji. Lokal można dowolnie zaaranżować. W chwili obecnej jest podzielony na mniejsze pomieszczenia ścianami gipsowo – kartonowymi. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, cieplną i telefoniczną

Warunki przystąpienia do konkursu składania ofert na wynajem lokalu:
I. Składane oferty powinny zawierać:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, albo zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Dostarczony dokument ma zawierać wykaz osób uprawnionych do reprezentacji oferenta.
 Podanie proponowanej miesięcznej stawki czynszu brutto za 1 m² powierzchni.
 Termin rozpoczęcia działalności na Pływalni.
 Proponowany czas trwania umowy najmu.
 Zwięzłe, pisemne przedstawienie zamierzeń oferenta, szczegółowe określenie przeznaczenia danej powierzchni, koncepcję zagospodarowania lub projekt aranżacji wnętrza.
 Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 Oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi (Urząd Skarbowy), i o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.
 Skrócony opis prowadzonej dotychczas działalności.
 Oferta może zawierać dodatkowo inne informacje, dokumenty: np. referencje itp.

II. Warunki wymagane od oferentów:
 Złożenie oferty.
 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
 Prowadzenie działalności w wynajętym lokalu przez okres co najmniej 1 roku.
 Prowadzenie działalności na warunkach określonych w zawartej umowie najmu.
 Ustalona wysokość czynszu zawiera w sobie należny podatek od towarów i usług VAT.
 Najemca we własnym zakresie ponosić będzie koszty eksploatacji bezpośrednie takie jak: energia elektryczna – wg wskazań liczników, opłaty za wodę, ścieki i ogrzewanie – ryczałt.
 Ustalona wysokość czynszu będzie waloryzowana co roku o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (ustalane corocznie).

III. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Krytej Pływalni „Delfin”, ul. Bałysa 1, 34-100 Wadowice, w terminie do dnia 19 października 2015 roku do godz. 10:00.

IV. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2015 r o godz. 10:15 w sekretariacie Krytej Pływalni „Delfin”.

V. Postanowienia ogólne:
O dalszym postępowaniu oferenci zostaną poinformowani odrębnym pismem. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn. O wyborze oferty decydować będzie stawka czynszu oraz zaproponowany sposób zagospodarowania lokalu. Preferowany sposób zagospodarowania lokalu to: działalność rekreacyjno-rehabilitacyjna lub usługi około basenowe. Informacji o przedmiocie konkursu udziela Pani Anna Baca: tel. (33) 873-29-89. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.

harmonogram

UWAGA!
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-15:15 NA PŁYWALNI ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. INSTRUKTORZY PROWADZĄCY ZAJĘCIA Z TYMI GRUPAMI MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W ZAJMOWANIU MIEJSCA NA BASENIE.MAŁY BASEN, WYPŁYCENIE I TOR NR 1 SĄ ZAREZERWOWANE NA NAUKĘ PŁYWANIA DLA KLAS II.
(W ŚRODY OD 9:55-10:40 I 14:30-15:15 ORAZ W PIĄTKI OD 11:45-12:30 I 13:40-14:25 DODATKOWO TOR 2)

(INFORMACJE O WOLNYCH TORACH DOSTĘPNE SĄ W KASIE, HARMONOGRAM ZAJĘĆ DO WGLĄDU NA STRONIE INTERNETOWEJ.)

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLNYCH – CZERWIEC 2016

Rezerwacje w godzinach popołudniowych

WAKACYJNE PROMOCJE!

OBOWIĄZUJĄ OD 27.06.2015 DO 31.08.2015

1.OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
(OD 15 OSÓB)
– DO GODZ. 15.00
– 5,00 zł/GODZ. OD OSOBY
na każde 15 osób grupy wymagany 1 opiekun (wchodzi bezpłatnie, nie korzysta z basenu)

2.WEJŚCIA RODZINNE
1 DZIECKO (do 18 r.ż.) WCHODZI ZA 1 zł/h
(RODZINA MIN. 3-OSOBOWA,
RODZICE Z DZIEĆMI

3. PRZEDSZKOLAK NA BASENIE
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI OTRZYMUJĄ 12-GODZ. BILET WSTĘPU NA BASEN.

UWAGA! NIE ŁĄCZYMY PROMOCJI!